AUTYZM: Czym jest i na czym polega?

Czym jest autyzm?

Kiedyś myślano, że autyzm u dziecka to wynik błędów wychowawczych jego rodziców. Dziś przyczyny autyzmu szuka się w uszkodzeniu mózgu.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe o wielu twarzach. Nie ma dwóch takich samych autystycznych dzieci. Od autyzmu odróżnia się też jego odmiana, czyli zespół Aspergera. Autyzm dziecięcy jest rozległym zaburzeniem rozwojowym o charakterze kompleksowego syndromu z wieloma symptomami, nie w pełni jeszcze opisanymi. Zaburzenie to jest wysoce zróżnicowane i wielopostaciowe. Nie ma dwojga takich samych dzieci dotkniętych autyzmem. Rodzice dzieci autystycznychnapotykają wiele trudności w zabezpieczeniu im należytej terapii i nieraz narażeni są na obwinianie ich o spowodowanie tego zabu­rzenia. Dzieje się tak pod wpływem upowszechnienia w minionych latach nego­wanej już dzisiaj koncepcji psychoanalitycznej, która obciążała rodziców odpowie­dzialnością za występowanie autyzmu. W koncepcji tej traktowano autyzm dzie­cięcy jako konsekwencję „oziębłości” emocjonalnej rodziców wobec dziecka w okresie wczesnodziecięcym. Większość autorów odrzuca psychoanalityczną koncepcję i upatruje przyczyny autyzmu w uszkodzeniu i dysfunkcji mózgu a więc przypisuje mu organiczne tło. Pogląd ten spowodował zmianę stosunku terapeutów do rodziców dzieci z autyzmem, którzy dostrzegają potrzebę włączenia ich do terapii a nawet uczynienia rodziny środowiskiem terapeutycznym dla dziecka. Jest to tym bardziej zasadne, że wiodącym symptomem autyzmu jest zaburzenie kontaktów i więzi dziecka z najbliższym otoczeniem społecznym.

Na czym polega autyzm?

W słownikowych ujęciach istoty autyzmu dziecięcego eksponowane są trud­ności„w nawiązywaniu przez dziecko kontaktu afektywnego z otoczeniem”, zamknięcie się w sobie przejawiające się „w całko­witej obojętności wobec świata zewnętrznego”. Jak podaje C. H. Delacato: „Panuje powszechna zgoda, że autyzm jest naj­bardziej kłopotliwym zaburzeniem zachowania. Jest powszechnie traktowany jako stan psychotyczny charakteryzujący

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.