AUTYZM: Czym jest i na czym polega?

Czym jest autyzm?

Kiedyś myślano, że autyzm u dziecka to wynik błędów wychowawczych jego rodziców. Dziś przyczyny autyzmu szuka się w uszkodzeniu mózgu.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe o wielu twarzach. Nie ma dwóch takich samych autystycznych dzieci. Od autyzmu odróżnia się też jego odmiana, czyli zespół Aspergera. Autyzm dziecięcy jest rozległym zaburzeniem rozwojowym o charakterze kompleksowego syndromu z wieloma symptomami, nie w pełni jeszcze opisanymi. Zaburzenie to jest wysoce zróżnicowane i wielopostaciowe. Nie ma dwojga takich samych dzieci dotkniętych autyzmem. Rodzice dzieci autystycznychnapotykają wiele trudności w zabezpieczeniu im należytej terapii i nieraz narażeni są na obwinianie ich o spowodowanie tego zabu­rzenia. Dzieje się tak pod wpływem upowszechnienia w minionych latach nego­wanej już dzisiaj koncepcji psychoanalitycznej, która obciążała rodziców odpowie­dzialnością za występowanie autyzmu. W koncepcji tej traktowano autyzm dzie­cięcy jako konsekwencję „oziębłości” emocjonalnej rodziców wobec dziecka w okresie wczesnodziecięcym. Większość autorów odrzuca psychoanalityczną koncepcję i upatruje przyczyny autyzmu w uszkodzeniu i dysfunkcji mózgu a więc przypisuje mu organiczne tło. Pogląd ten spowodował zmianę stosunku terapeutów do rodziców dzieci z autyzmem, którzy dostrzegają potrzebę włączenia ich do terapii a nawet uczynienia rodziny środowiskiem terapeutycznym dla dziecka. Jest to tym bardziej zasadne, że wiodącym symptomem autyzmu jest zaburzenie kontaktów i więzi dziecka z najbliższym otoczeniem społecznym.

Na czym polega autyzm?

W słownikowych ujęciach istoty autyzmu dziecięcego eksponowane są trud­ności„w nawiązywaniu przez dziecko kontaktu afektywnego z otoczeniem”, zamknięcie się w sobie przejawiające się „w całko­witej obojętności wobec świata zewnętrznego”. Jak podaje C. H. Delacato: „Panuje powszechna zgoda, że autyzm jest naj­bardziej kłopotliwym zaburzeniem zachowania. Jest powszechnie traktowany jako stan psychotyczny charakteryzujący

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

105 More posts in Aktualności category
Recommended for you
Z cyklu dobre, bo polskie: Zamek Książ w Wałbrzychu